Polasaí um Cosaint Sonraí

 A. RÚNDACHT

CUSPÓIR

Is é cuspóir an pholasaí seo forléargas a thabhairt ar sheasamh Conradh na Gaeilge maidir le rúndacht.

 RAON

Tá feidhm ag an bpolasaí i leith na bhFostaithe uile.

 POLASAÍ

Ní mór d’Fhostaithe gach faisnéis a bhaineann leis an Eagraíocht agus lena lucht Úsáide Seirbhísí a choinneáil faoi rún daingean. Níor chóir d’Fhostaithe, le linn a gcuid fostaíochta nó ina dhiaidh, aon fhaisnéis a bhaineann leis an Eagraíocht nó lena Lucht Úsáide Seirbhísí, atá ar eolas acu mar gheall ar a gcuid fostaíochta, a nochtadh. Fanann gach cáipéis, lena n-áirítear comhaid, páipéir, litreacha agus comhfhreagras i seilbh na hEagraíochta.

 Má tá ar fhostaithe sonraí pearsanta a fháil ón bpobal, is gá míniú go soiléir sula dtógtar aon sonraí uathu cén fáth go bhfuil na sonraí sin de dhíth agus cén úsáid a bhainfear astu. Is gá cloí leis an míniú sin agus gan aon úsáid eile a bhaint as na sonraí pearsanta sin.

 Is gá sonraí pearsanta a chosaint agus iad a choinneáil slán agus príobháideach. Is gá pasfhocail a chur i bhfeidhm le cinntiú nach bhfuil rochtain ag aon duine eile ar an eolas sin gan chead. Tá ar gach fostaí cinntiú go bhfuil a gcosaint bog-earraí i bhfeidhm. Má tá cláir néalríomhaireachta in úsáid chun sonraí pearsanta a bhailiú nó a thaifead, is gá na daoine i gceist a chur ar an eolas roimh ré.

 Ní mór d’fhostaithe atá ag comhoibriú le heagraíochtaí eile agus ag bailiú eolais thar ceann na heagraíochta sin cinntiú go gcloítear le polasaí chosaint sonraí na heagraíochta sin ó thaobh bailiúchán eolais phearsanta de.

 Ní mór d’fhostaithe sonraí pearsanta nach bhfuil de dhíth a thuilleadh a bhaint ó chóras an Chonartha agus gan iad a choinneáil d’aon úsáid eile.

 Ní cheadaítear d’Fhostaithe cóipeanna a dhéanamh de cháipéis ar bith ach amháin agus iad i mbun a gcuid dualgas. Ní mór aon cháipéis a bhíonn i seilbh Fostaí ar scor dóibh a thabhairt ar ais don Eagraíocht. Ní mór duit do chuid ama, do chuid aire agus do chuid cumais uile le linn do chuid uaireanta oibre a chaitheamh ar do chuid dualgas i leith Chonradh na Gaeilge.

 Caithfear le haon sárú ar an bpolasaí seo mar mhí-iompar tromchúiseach agus d’fhéadfaí gníomhú smachta a bheith de thoradh air, suas go dtí dífhostú, agus dífhostú san áireamh. Ní mór duit aon leas seachtrach atá agat, a d’fhéadfadh a bheith ina choinbhleacht leasa nó a d’fhéadfaí a mheas a bheith ina choinbhleacht leasa a chur in iúl do Chonradh na Gaeilge.

 

EnglishFrenchIrishSpanish